Forum Harcerski Krąg Akademicki "Czogori" Strona Główna
Autor Wiadomość
<    Wiadomości "urzędowe"   ~   Konstytucja Kręgu
Magheru
PostWysłany: Czw 13:02, 06 Mar 2008 
<<


Dołączył: 12 Paź 2007
Posty: 142
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Tu i tam...


Konstytucja
Kręgu Akademickiego w Olsztynie
uchwalona dn. 05.03.2008 w Olsztynie opubl. 07.03.2008r.

Rozdział I
Zasady i cel działaniaArt.1. Krąg jest dobrowolnym stowarzyszeniem wędrowników, instruktorów i członków starszyzny ZHP związanych ze środowiskiem akademickim Olsztyna.

Art.2. Krąg ma na celu integrację harcerskiego środowiska akademickiego Olsztyna, pracę programowo-metodyczną przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu oraz rozwój indywidualny Członków Kręgu.

Art.3. Barwami Kręgu jest czerń i bordo.

Rozdział II
Członkowie, Członkowie Absolwenci, Członkowie Honorowi


Art.4. Do Kręgu należą:
1) Członkowie,
2) Członkowie Honorowi,
3) Członkowie Absolwenci.

Art. 5. 1. Członkiem Kręgu może zostać harcerka lub harcerz, związani ze środowiskiem akademickim, chcący na stałe zaangażować się w działalność Kręgu.
2. Członkostwo w Kręgu nadawane jest za zgodą Kręgu na wniosek zainteresowanego.
Art. 6.Sympatykiem Kręgu jest każda osoba utrzymująca związek z Kręgiem.

Art. 7.1. Członkiem Absolwentem może zostać Członek Kręgu, który z powodu zakończenia studiów lub z innych ważnych powodów nie może czynnie pracować w Kręgu, a chce utrzymywać z nim więź.
2. Członek Absolwent zachowuje wszystkie prawa i obowiązki członkowskie, w tym prawo nadawania członkostwa Kręgu.
3. Członek Absolwent nie ma obowiązku czynnego uczestnictwa w pracach Kręgu i opłacania składek kręgowych.
4. Członkowi Absolwentowi nie przysługują prawa wyborcze oraz prawo głosowania nad zmianą Konstytucji Kręgu.
5. O nadaniu statusu Członka Absolwenta decyduje Krąg na wniosek zainteresowanego.

Art. 8.1. Członkiem Honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla Kręgu.
2. Tytuł Honorowego Członka Kręgu nadaje Krąg na Zbiórce Konstytucyjnej bezwzględną większością głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa zwykłych Członków Kręgu.
3. Członek Honorowy ma pełne prawa Członka Kręgu.

Rozdział III
Prawa i obowiązkiArt. 9. 1. Członek Kręgu ma prawo:
1) uczestniczyć w Zbiórce Konstytucyjnej z prawem głosu,
2) być wybieranym do władz Kręgu,
3) do głosu stanowiącego w sprawach Kręgu,
4) zdobywać stopnie pod opieką Kapituły.
2. Prawo określone w art.9 ust.1 pkt 4 przysługuje także sympatykowi Kręgu.
Art. 10. Prawo głosowania na Zbiórce Konstytucyjnej mają tylko ci spośród uprawnionych do głosowania, którzy udowodnią, że opłacili składki organizacyjne i kręgowe za ostatnie 6
miesięcy.

Art. 11. Członek Kręgu ma obowiązek:
1) uczestniczyć w działalności Kręgu,
2) przestrzegać Konstytucji i postanowień Władz Kręgu,
3) dbać o dobre imię Kręgu,
4) płacić składki organizacyjne i kręgowe
5)przestrzegać Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.

Rozdział IV
Urlop, utrata członkostwaArt. 12.Członkostwo Kręgu traci się w razie:
1) wystąpienia z Kręgu,
2) brak uczestnictwa w pracach Kręgu bez powiadomienia Rady Kręgu o usprawiedliwionych powodach nieobecności przez kolejne 6 miesięcy, z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych- Zaprzestanie dzialalności bez urlopowania,
3) wykluczenia z Kręgu za naruszenie Konstytucji lub czyn nieetyczny.

Art. 13.1. O urlopowaniu decyduje Rada Kręgu na wniosek zainteresowanego.
2. Urlop może trwać jednorazowo najwyżej rok. Z ważnych powodów przed upływem terminu urlopu można ubiegać się o jego przedłużenie.
3. W okresie urlopu zawieszeniu ulegają wszystkie prawa Członka Kręgu. Zawieszeniu ulega także obowiązek uczestnictwa w pracach Kręgu.

Art. 14.1. Przed skreśleniem z listy Członków Kręgu na podstawie art.12 pkt 2 Komendant Kręgu zawiadamia Członka Kręgu, który zaprzestał działalności, na ostatni podany przez niego adres lub kontakt,w tym elektroniczny, o przysługujących mu prawach.
2. Po upływie 3 tygodni od wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust.1, Komendant w razie braku sprzeciwu skreśla z listy Członków, o czym zawiadomienie wysyła na adres, o którym mowa w ust.1.
3. Po skreśleniu z listy Członków Kręgu na podstawie art. 12 pkt 2, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni od zawiadomienia do Rady Kręgu, która podejmuje ostateczną decyzję. Po upływie terminu do wniesienia odwołania lub też w razie oddalenia odwołania przez Radę Kręgu, osoba skreślona z listy Członków Kręgu traci wszystkie prawa Członka Kręgu.

Art. 15. O utracie członkostwa określonej w art. 12 pkt 3 decyduje Krąg.

Rozdział V
Władze KręguArt. 16.Władzami Kręgu są:
1) Zbiórka Konstytucyjna,
2) Rada Kręgu,
3) Komendant Kręgu.

Art. 17. 1. Zbiórka Konstytucyjna decyduje o najważniejszych sprawach Kręgu.
2. Do wyłącznych uprawnień Zbiórki Konstytucyjnej należy:
1) zmiana Konstytucji przy zachowaniu większości 2/3 głosów,
2) powoływanie i odwoływanie Komendanta Kręgu oraz całego składu Rady Kręgu,
3) nadawanie tytułu Członka Honorowego.

Art. 18.1. Zbiórkę Konstytucyjną zwołuje Komendant Kręgu w rozkazie poprzedzającym w terminie 14 dni od daty Zbiórki:
1) w listopadzie każdego roku,
2) na żądanie większości Członków Kręgu,
2. W wyjątkowych przypadkach Zbiórkę Konstytucyjną może zwołać Rada Kręgu.

Art. 19.1. Zbiórka Konstytucyjna jest ważna bez względu na liczbę uczestników, o ile Konstytucja nie stanowi inaczej.
2. Uchwały Kręgu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile Konstytucja nie stanowi inaczej.
3. Zbiórkę Konstytucyjną prowadzi Komendant Kręgu lub w jego zastępstwie wybrany przez ogół Członek Kręgu.

Art. 20. 1. Wybory na Zbiórce Konstytucyjnej Komendanta, Dziekana Kapituły Stopni i
Członków Rady są tajne.
2. Kadencja Komendanta i Członków Rady Kręgu kończy się w listopadzie na Zbiórce Konstytucyjnej.
3. Komendant i Członkowie Rady mogą być odwoływani przed upływem kadencji wyłącznie na Zbiórce Konstytucyjnej większością głosów 2/3 obecnych uprawnionych do głosowania, w drodze konstruktywnego wotum nieufności, za wyjątkiem przypadku opisanego w art. 24.
4. Jeśli, mimo upływu kadencji Komendanta, nie zostanie wybrany na Zbiórce Konstytucyjnej Komendant na następną kadencję, kadencja dotychczasowego Komendanta ulega przedłużeniu do następnej Zbiórki Konstytucyjnej, którą Komendant zwołuje na dzień przypadający od czternastu do szesnastu dni później.
5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do Zbiórki Konstytucyjnej zwołanej na podstawie ust. 4.

Art. 21.1. Osoba zgłaszająca kandydata na Komendanta Kręgu, Dziekana Kapituły i zwykłego Członka Rady Kręgu ma obowiązek uzyskać zgodę kandydata przed oficjalnym zgłoszeniem.
2. Kandydat na Komendanta Kręgu ma obowiązek przedstawić Radzie Kręgu główne punkty swojego programu; na ich podstawie Rada określa kryteria przedstawiania programu na Zbiórce Konstytucyjnej, wspólne dla wszystkich kandydatów.

Art. 22.1. Do obowiązków Komendanta należy:
1) reprezentowanie Kręgu,
2) przewodniczenie Zbiórkom Konstytucyjnym o ile Konstytucja nie stanowi inaczej,
3) zwoływanie Zbiórek Konstytucyjnych, o ile Konstytucja nie stanowi inaczej,
4) koordynowanie działalności członków Kręgu,
5) nadzorowanie działalności finansowo-gospodarczej Kręgu.
2. Nie można łączyć funkcji Komendanta Kręgu z funkcją Dziekana Kapituły Stopni.

Art. 23.1.
Rada Kręgu składa się z Komendanta Kręgu, Dziekana Kapituły Stopni i Członków Rady.
2. Rada Kręgu:
1) czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji Kręgu,
2) uchwala Program Pracy Kręgu,
3) sprawuje nadzór nad realizacją Programu Pracy Kręgu,
4) interpretuje Konstytucję,
5) decyduje o urlopowaniu Członków Kręgu,
3. Funkcji zwykłego Członka Kręgu nie można łączyć z funkcją Komendanta Kręgu i Dziekana Kapituły Stopni
4. Pracą Rady Kręgu kieruje Komendant Kręgu.
Art. 24. Członkowie Rady Kręgu, którzy bez usprawiedliwionych powodów nie biorą udziału w czterech spotkaniach Rady Kręgu, mogą zostać wykluczeni z Rady jednogłośnie przez pozostałych członków Rady.

Rozdział VI
Przepisy końcoweArt. 25.1. Komendant powołuje swego zastępcę spośród pozostałych członków Rady Kręgu.
2. Zastępca zastępuje Komendanta, gdy Komendant nie może wypełniać swych obowiązków z powodu przemijającej przeszkody, a także gdy Komendant go do tego upoważnił.
3. W przypadku trwałej niemożności wypełniania obowiązków przez Komendanta, zastępca zwołuje Zbiórkę Konstytucyjną i pełni obowiązki Komendanta do chwili wyboru nowego Komendanta.

Art. 26. 1. Przy Kręgu istnieje Kapituła Stopni.
2. Według zasad przyjętych przez Krąg Kapituła otwiera i zamyka próby na stopnie harcerskie.
3. Dziekan powołuje członków Kapituły.

Art. 27. Tradycję i zwyczaje Kręgu określa Kodeks, uchwalany przez Krąg na wniosek Rady.

Art. 28.
Decyzje inne, niż zastrzeżone dla Zbiórki Konstytucyjnej, Krąg może podejmować na zwykłej zbiórce.

Art. 29. Konstytucja wchodzi w życie 3 dni od opublikowania w sposób zwyczajowo przyjęty.


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Magheru dnia Czw 15:11, 12 Cze 2008, w całości zmieniany 2 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)

Zobacz następny temat
Zobacz poprzedni temat
Strona 1 z 1
Forum Harcerski Krąg Akademicki "Czogori" Strona Główna  ~  Wiadomości "urzędowe"

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu


 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach